Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Tartu Nefa Rühm (edaspidi “Rühm”) on akadeemiline mittetulundusühing.

2. Rühm asub Tartus ja tegutseb Tartu Ülikooli juures.

3. Rühmal on kõik eraõiguslik-juriidilise isiku õigused.

4. Rühmal on oma pangaarve ja sümboolika.

5. Rühma eesmärgid

5.1 Rühm ühendab etnoloogia, folkloristika ning nendega lähedalt seotud erialade esindajaid, tutvustab nimetatud erialasid laiemale ühiskonnale ja pakub oma liikmetele erialaseid väljakutseid.

5.2 Oma tegevuse kaudu püüab Rühm selle poole, et etnoloogia ning folkloristika oleksid Eesti ühiskonnas tuntud ning väärtustatud humanitaardistsipliinid, mille teadmised ja oskused leiavad vajadusel rakendust ühiskonna arendamisel ja selle erinevaid tahke puudutavate probleemide lahendamisel.

5.3 Koostöö edendamine teiste akadeemiliste organisatsioonide, ülikoolide ja uurimisinstituutidega, sealhulgas sarnase tegevusvaldkonnaga rahvusvaheliste organisatsioonidega.

II TEGEVUS

6. Rühma tegevused

6.1. Rühma liikmete erialaste teadmiste laiendamine ning oskuste süvendamine;

6.2. Rühma liikmete organisatoorsete oskuste arendamine;

6.3. Sotsiaalsete ürituste korraldamine Rühma tegevuse tutvustamiseks ning liikmetevahelise sidususe loomiseks;

6.4. kontaktide vahendamine ja suhtlusvõrgustiku loomine kultuuriteadustest huvitatud inimeste ning erialaorganisatsioonide vahel, muuhulgas ka rahvusvahelisel tasandil;

6.5. koostöö edendamine teiste akadeemiliste organisatsioonide, ülikoolide ja uurimisinstituutidega;

6.6. teaduslike seminaride, temaatiliste loengute ja muude ürituste korraldamine, mis on seotud folkloristika ja etnoloogia ning nendega seotud erialade ainevallaga;

6.7. erialaste trükiste välja andmine, et tutvustada oma liikmete uurimistöid ja pakkuda neile väljundit akadeemilise kirjutamisoskuse arendamiseks;

6.8. välitööde korraldamine ning eesti ja teiste rahvaste kultuuripärandi uurimise toetamine, vajadusel koostööprojektide tegemine erinevate institutsioonide ja kogukondadega;

6.9. etnoloogia, folkloristika ning nendega lähedalt seotud erialade rakendamisvõimaluste tutvustamine populaarteaduslike artiklite, konverentside ja muude erialaste ürituste ning koostööprojektides osalemise kaudu.

III LIIKMED

7. Rühma liikmeskond koosneb osalevatest vaatlejatest, tegevliikmetest, toetajaliikmetest ja auliikmetest.

8. Liikmeks võivad astuda kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja vilistlased ning teised üldkoosoleku otsusega vastuvõetud isikud.

9. Rühma tegevliikmeks saab astuda üldkoosolekule esitatud avalduse alusel, mille üldkoosolek kinnitab häälteenamusega.

10. Üldkoosolek võib liikme rühmast välja arvata häälteenamuse alusel, juhul kui

10.1. Rühma liige eksib põhikirja vastu;

10.2. tegevliige pole mõjuva põhjuseta ühe õppeaasta jooksul tasunud liikmemaksu;

10.3. tegevliige pole mõjuva põhjuseta ühe õppeaasta jooksul osalenud Rühma tegevuses;

11. Rühma juhatus teavitab väljaarvamise otsusest Rühmast välja arvatud liiget.

OSALEV VAATLEJA

12. Osalev vaatleja on isik, kes kaalub võimalust astuda Rühma liikmeks ning osaleb ühe semestri jooksul Rühma tegevuses. Osaleva semestri eesmärgiks on anda talle võimalus tutvuda Rühma tegevusega. Semestri möödudes peab osalev vaatleja langetama otsuse, kas ta ühineb Rühmaga või mitte. Osalev semester on Rühma liikmeks astuda soovijale vabatahtlik.

13. Osaleval vaatlejal on õigus

13.1 saada infot tegevliikmetele mõeldud infokanalite kaudu;

13.2 võtta osa Rühma tegevusest;

13.3 osaleda koosolekutel, kuid osaleval vaatlejal puudub hääleõigus;

13.4 osaleda ürituste korraldamisel ning teha ettepanekuid ürituste paremaks läbiviimiseks.

14. Osalev vaatleja on kohustatud

14.1 otsustama osaleva semestri lõpuks, kas ta soovib astuda Rühma liikmeks ning teavitama oma otsusest Rühma juhatust.

TEGEVLIIGE

15. Rühma tegevliige on Rühma täieõiguslik liige, kes osaleb aktiivselt Rühma tegevuses ning kannab tegevliikmete õigusi ja kohustusi.

16. Rühma tegevliikmeks saab astuda üldkoosolekule esitatud isikliku avalduse alusel, mille üldkoosolek kinnitab häälteenamusega.

17. Rühma tegevliikmetel on õigus

17.1. saada infot tegevliikmetele mõeldud infokanalite kaudu;

17.2. võtta osa Rühma tegevusest;

17.3. osaleda hääleõiguslikuna koosolekutel;

17.4. valida ja olla valitud Rühma juhatusse, revisjonikomisjoni ja teistesse Rühma sisestesse organitesse;

17.5. moodustada toimkondi Rühma põhikirjaliseks tegevuseks;

17.6. kontrollida Rühma varalist seisu ning selle kasutamist;

17.7. nõuda enda Rühmast väljaarvamise arutamist üldkoosolekul.

18. Rühma tegevliikmed on kohustatud

18.1. järgima Rühma põhikirja nõudeid;

18.2. osalema Rühma üldkoosolekutel;

18.3 volitama oma hääle, kui tal pole võimalik üldkoosolekul osaleda;

18.4. aitama kaasa Rühma põhikirjajärgsele tegevusele;

18.5. tasuma liikmemaksu.

TOETAJALIIGE

19. Rühma toetajaliige on Rühma liige, kes ei saa Rühma tegevusest aktiivselt osa võtta, kuid soovib Rühma tegevust toetada ja Rühmaga koostööd teha.

20. Rühma toetajaliikmeks saab astuda üldkoosolekule esitatud isikliku avalduse alusel, mille üldkoosolek kinnitab häälteenamusega.

21. Toetajaliikmel on kõik põhikirjajärgsed tegevliikme õigused, välja arvatud hääleõigus, õigus valida ja olla valitud Rühma juhatusse ja revisjonikomisjoni.

22. Toetajaliikmel on kõik põhikirjajärgsed tegevliikme kohustused, välja arvatud kohustus osaleda Rühma üldkoosolekutel ja maksta liikmemaksu.

AULIIGE

23. Rühma auliige on Rühma ees erilisi teeneid omav isik.

24. Auliikme kandidaate saavad esitada kõik Rühma liikmed ja staatuse andmise üle otsustab üldkoosolek häälteenamusega.

25. Auliikmel on kõik põhikirjajärgsed tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus, õigus valida ja olla valitud rühma juhatusse ja revisjonikomisjoni.

26. Rühma auliige on vabastatud kõigist põhikirjajärgsetest kohustustest, välja arvatud kohustus järgida Rühma põhikirja nõudeid.

IV ORGANISATSIOON

ÜLDKOOSOLEK

27. Rühma kõrgeimaks otsustusvõimeliseks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Rühma liikmed. Rühma koosolekul on üldkoosoleku õigused, kui kohal on vähemalt 2/3 tegevliikmetest. Üldkoosoleku kutsub kokku Rühma juhatus vähemalt kord semestris. Üldkoosolekul on õigus vastu võtta otsuseid ka küsimustes, mida kokkukutsumisel ei ole teatavaks tehtud.

28. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub

28.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

28.2. põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine;

28.3. liikmete vastuvõtmine ja Rühmast väljaarvamine;

28.4. Rühma auliikmete kinnitamine;

28.5. juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine;

28.6. revisjonikomisjoni valimine ja tagandamine;

28.7. liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine;

28.8. Rühma liikmetele kohustuste kehtestamine;

28.9. Rühma tegevuse lõpetamine;

28.10. muude küsimuste üle otsustamine, mis põhikirja järgi ei kuulu juhatuse pädevusse.

29. Üldkoosolek valib juhatuse ja revisjonikomisjoni üheks aastaks.

30. Üldkoosolekul on õigus tühistada juhatuse ning esimehe otsuseid ja anda neile korraldusi edasiseks tegevuseks.

31. Kui põhikirjas ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet, jõustuvad üldkoosoleku otsused häälteenamusega.

32. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nõutav arv Rühma liikmeid, teatab juhatus uue üldkoosoleku toimumise aja. Uuel üldkoosolekul peab kohal olema vähemalt 1/2 Rühma tegevliikmetest.

33. Tegevliikmel, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, on kohustus volitada oma hääl teisele tegevliikmele.

JUHATUS

34. Rühma juhatus on kolme- kuni viieliikmeline.

35. Rühma juhatus lähtub oma tegevuses Rühma liikmete ja üldkoosoleku huvidest.

36. Juhatus on pädev koostama ning ellu viima Rühma tööplaane, haldama Rühma varasid, planeerima ja korraldama rühma majandustegevust, kutsuma kokku üldkoosoleku ning korraldama Rühma tööd koosolekutevahelisel ajal, vajadusel kutsudes kokku juhatuse koosoleku.

37. Juhatuse koosolek on otsusevõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

38. Juhatus annab oma tööst aru üldkoosolekul.

REVISJONIKOMISJON

39. Revisjonikomisjon koosneb kolmest üldkoosolekul valitud isikust, kes valivad endi hulgast revisjonikomisjoni esimehe.

40. Revisjonikomisjoni ülesanne on Rühma juhatuse asjaajamise ja Rühma raamatupidamise kontrollimine ning sellekohase aruande esitamine üldkoosolekule.

41. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru Rühma juhatusele ja üldkoosolekule.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARAD

42. Rühma majandustegevuse eesmärk on tingimuste loomine oma põhikirjaliseks tegevuseks.

43. Rühma varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest, trükiste müügist, lepinguliste tööde tuludest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivate seadustega lubatud tuludest.

44. Rühma juhatus korraldab Rühma raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

45. Rühma majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.

46. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

47. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Aruannetele tuleb lisada revisjonikomisjoni arvamus.

48. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

49. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VI RÜHMA TEGEVUSE LÕPETAMINE

50. Rühm lõpetab oma tegevuse

50.1. üldkoosoleku otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vaja 3/4 üldkoosolekul osalevate tegevliikmete poolthääli;

50.2. muul Eesti Vabariigis kehtivate seaduste poolt sätestatud juhul.

51. Lõpetava üldkoosoleku otsusega määratakse Rühma staatus ning kõigi lepinguliste ja muude kohustuste korraldamine.

52. Pärast Rühma tegevuse lõpetamist antakse vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele või vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lg 2 punktile 4.

53. Muudes küsimustes lähtub Rühm Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.